Thứ 6, Ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ 5, Ngày 22 tháng 06 năm 2017, 16:24

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tham gia biểu quyết thông qua một số nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của công ty ngày 03 tháng 06 năm 2017.

Công ty Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý Cổ đông nội dung của Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/06/2017 chi tiết như sau:

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin trân trọng thông báo!