Thứ 2, Ngày 06 tháng 04 năm 2020
Thứ 4, Ngày 16 tháng 08 năm 2017, 13:24

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã được soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017.
 

Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính giữa niên độ

                                
Xin trân trọng thông báo./.