Thứ 5, Ngày 04 tháng 06 năm 2020
1. Nhà máy Thuỷ điện Nậm Chiến 2
(*) Địa chỉ: xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
(*) Điện thoại: 022.6 265.095.             (*) Fax: 022.6 265.097.
(*) Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng;
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
(*) Giám đốc: Ông Dương Văn Quyền, Kỹ sư điện.
 
2. Nhà máy Thuỷ điện Nậm Công
(*) Địa chỉ: xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
(*) Điện thoại: 0212.214 428                  (*) Fax: 0212.3 736 018
(*) Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng;
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
(*) Giám đốc: Ông Bùi Duy Hoạt, Kỹ sư Điện.
 
3. Nhà máy Thuỷ điện Nậm Sọi
(*) Địa chỉ: xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
(*) Điện thoại: 0212.214 428                  (*) Fax: 0212.3 736 018
(*) Ngành nghề sản xuất kinh doanh:
- Sản xuất và kinh doanh điện năng;
- Kinh doanh dịch vụ du lịch.
(*) Giám đốc: Ông Đào Kim Cương, Kỹ sư Điện.