Thứ 5, Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Links

Thứ 6, Ngày 27 tháng 04 năm 2018, 08:13

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành tháng 04 năm 2018

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc xin gửi tới Quý cổ đông nội dung Bản Điều lệ Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2018.

 

Chi tiết xem tại đây.

 

Xin trân trọng thông báo./.